REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym TRECE STORE, zwanym dalej „Sklepem”, prowadzonym przez firmę Zuzanna Kuchajewicz, z siedzibą przy ul. Mehoffera 43, 03-131 Warszawa, NIP: 5242986993, skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców posiadających uprawnienia konsumentów.

2. Niniejszy regulamin wyjaśnia i definiuje pojęcia używane w Sklepie, w tym m.in. Dni robocze, Klient, Konsument, Przedsiębiorca o prawach konsumenta, Konto klienta, Regulamin, Sklep, Usługodawca, Towary, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Zamówienie.

3. Podane w Sklepie ceny towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny są podawane brutto w walucie wybranej przez Klienta. Koszt dostawy i płatności nie jest wliczany w ceny podane na stronie.
4. Definicje:

1. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
3. Konsument – zgodnie z art. 22^1 Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca o prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Konto klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
7. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL [wstawić adres strony internetowej sklepu].
8. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną oraz sprzedający Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego.
9. Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta przechowywanie informacji osobiście do nich skierowanych, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i który pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
10. Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta klienta.

12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów z Usługodawcą, składane za pomocą Formularza zamówienia.

§2 Rejestracja konta

1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Rejestracja powoduje założenie Konta Klienta.

2. Dostęp do usługi rejestracji Konta jest darmowy i możliwy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu oraz polityki plików cookie.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych poprzez kliknięcie zawartego w niej linku.

4. Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto w Sklepie, wysyłając stosowne żądanie na adres: kontakt@trece-store.com.

5. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu. Klient zobowiązuje się do zachowania poufności swojego hasła i nieudostępniania go innym osobom.

6. Usługodawca może usunąć Konto Klienta w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności podania nieprawdziwych danych osobowych podczas rejestracji.

§3 Składanie zamówień

1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie bez konieczności zakładania Konta. W tym celu Klient dodaje wybrane produkty do Formularza Zamówienia i potwierdza swoją decyzję przez kliknięcie odpowiedniej opcji na stronie Sklepu.

2. Po wybraniu produktów Klient określa sposób dostawy i płatności oraz potwierdza całkowitą cenę zamówienia.

3. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient musi podać swoje prawdziwe dane osobowe. Brak prawdziwych danych może skutkować wstrzymaniem realizacji zamówienia przez Usługodawcę.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę kupna produktów w Sklepie. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest równoznaczne z akceptacją oferty przez Usługodawcę.

5. Zamówienia zawierające produkty objęte przedsprzedażą realizowane są w określonym terminie, podanym na stronie produktu.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia oraz informacje dotyczące zawartej umowy.

7. Zamówienie jest realizowane w terminie uzgodnionym z Klientem, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że strony umówią się inaczej.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji, np. w przypadku wyczerpania się zapasów.

§4 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych https://www.przelewy24.pl

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

4. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:
Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań),wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§5 Dostawa

1. Koszt dostawy towarów zamówionych w Sklepie naliczany jest zgodnie z obowiązującym cennikiem dostaw, dostępnym na stronie Sklepu.

2.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

3. W przypadku opóźnienia dostawy Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie dostawy.

4. Dostawa towarów odbywa się na terenie Polski, a także za granicę, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

§6 Reklamacje i zwroty

1.Klient może złożyć reklamację dotyczącą zakupionych towarów w przypadku wad fizycznych lub prawnych towarów, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

2.Reklamację należy zgłosić na piśmie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.

3.Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu kosztów przesyłki pomniejszonych o najtańszą dostępną w ofercie opcję dostawy, nastąpi na rachunek bankowy wskazany w formularzu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu

4 .Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie  14 dni od daty otrzymania przesyłki.

5 .Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.Zwrot towaru następuje na koszt Klienta, chyba że towar był wadliwy. Towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.

7.Po otrzymaniu zwróconego towaru, Usługodawca zwraca Klientowi odpowiadającą mu kwotę, w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu.

3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnym Regulaminem przed złożeniem zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy mogą być rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.