POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych przez nasz sklep internetowy TRÉCE STORE, firma Zuzanna Kuchajewicz z siedzibą w Warszawie, Mehoffera 43D, 03-131, NIP 5242986993, zwany dalej Administratorem, oraz sposób korzystania z plików cookies.

1. Dane osobowe
1.1 Administratorem danych osobowych jest firma Zuzanna Kuchajewicz (TRÉCE STORE) z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2. Zasady przetwarzania danych osobowych
2.1 Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

• Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu.
• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na jej żądanie przed zawarciem umowy.
• Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
• Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, pod warunkiem, że te interesy nie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagających ochrony danych osobowych, zwłaszcza gdy osoba ta jest dzieckiem.

Administrator zawsze musi mieć przynajmniej jedną z tych podstaw, aby przetwarzać dane osobowe. Konkretne podstawy przetwarzania dla różnych celów są szczegółowo opisane w kolejnych punktach polityki prywatności.

2.2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Cel przetwarzania danych obejmuje głównie wykonanie umów sprzedaży lub umów o świadczenie usługi elektronicznej, prowadzenie działań marketingowych, zbieranie opinii klientów, prowadzenie ksiąg podatkowych, ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń oraz zapewnienie prawidłowego działania strony sklepu internetowego.

3.2.Podstawa prawna przetwarzania danych różni się w zależności od celu przetwarzania. W przypadku wykonania umów sprzedaży lub usługi elektronicznej oraz zbierania opinii klientów podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO, który obejmuje niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Natomiast w przypadku marketingu bezpośredniego, prowadzenia ksiąg podatkowych, ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia prawidłowego działania strony sklepu internetowego, podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO, który odnosi się do prawnie uzasadnionego interesu administratora.

3.3.Okres przechowywania danych także różni się w zależności od celu przetwarzania. Zazwyczaj dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa. Na przykład, dane dotyczące umów sprzedaży przechowywane są do momentu wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, natomiast dane potrzebne do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowywane są do czasu wymaganego przez przepisy prawa podatkowego.

3.4.W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie zgody klienta, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Analogicznie, jeśli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celu wyrażenia opinii o zawartej umowie, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody.

3.5.Wszelkie przechowywane dane są również usuwane po upływie okresu przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, podstawowy termin przedawnienia roszczeń wynosi trzy lata, a dla umów sprzedaży jest to okres dwóch lat.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

4.1. Administrator korzysta z usług różnych podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy oprogramowania, kurierzy, podmioty obsługujące płatności oraz dostawcy usług technicznych. Oto przykładowe kategorie odbiorców danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego:

Przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy oraz podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki: Administrator udostępnia dane osobowe klientów wybranym przewoźnikom lub spedytorom, aby zrealizować dostawę produktów. Jest to konieczne szczególnie w przypadku wybrania przez klienta dostawy kurierskiej lub pocztowej.

• Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą: W przypadku korzystania przez klientów ze sposobów płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator przekazuje dane osobowe klientów wybranym podmiotom obsługującym te płatności w Sklepie Internetowym.

• Dostawcy usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych: Administrator udostępnia dane osobowe klientów wybranym dostawcom, którzy zapewniają rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne niezbędne do prowadzenia Sklepu Internetowego i świadczenia Usług Elektronicznych.

• Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych: W celu zapewnienia wsparcia księgowego, prawnego lub doradczego, Administrator udostępnia dane osobowe klientów wybranym dostawcom, takim jak biura księgowe, kancelarie prawne lub firmy windykacyjne.
• Dostawcy wtyczek społecznościowych, skryptów i innych narzędzi: Administrator umieszcza na stronie Sklepu Internetowego wtyczki społecznościowe i inne narzędzia umożliwiające przeglądarce odwiedzających pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek. W tym celu mogą być przekazywane dane osobowe odwiedzających tym dostawcom.

Administrator dba o to, aby przekazywane dane osobowe były ograniczone do niezbędnego minimum i zgodne z zasadami niniejszej polityki prywatności.

5. Przechowywanie danych

5.1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe i rachunkowe).

6. Prawa Użytkowników

6.1. Użytkownik ma prawo do:
• Dostępu do swoich danych osobowych
• Sprostowania swoich danych osobowych
• Usunięcia swoich danych osobowych
• Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• Przenoszenia swoich danych osobowych
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
• Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momenci

6.2. W celu skorzystania ze swoich praw, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą adresu e-mail: kontakt@trece-store.com

7. Udostępnianie danych osobowych

7.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane:
• Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług IT, firmom kurierskim, operatorom płatności – na podstawie stosownych umów
• Organom publicznym, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub modyfikacją.

9. Pliki cookies

Zgodnie z prawem polskim, pliki cookies są definiowane jako niewielkie informacje tekstowe w postaci plików, które są wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego. Mogą być przechowywane na różnych urządzeniach, takich jak komputery, laptopy czy smartfony, w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta użytkownik odwiedzający stronę.

Pliki cookies, które mogą być używane przez stronę Administratora, mogą być podzielone na różne rodzaje zgodnie z kilkoma kryteriami:

9.1. Według dostawcy:
– Własne: Tworzone przez stronę Sklepu Internetowego, czyli przez Administratora.
– Należące do osób/podmiotów trzecich: Pliki cookies tworzone przez inne podmioty niż Administrator.

9.2. Według okresu przechowywania na urządzeniu użytkownika:
– Sesyjne: Przechowywane do czasu wylogowania się z Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
– Stałe: Przechowywane przez określony czas, który jest zdefiniowany przez parametry każdego pliku cookies lub do momentu ręcznego ich usunięcia.

9.3. Według celu ich stosowania:
– Niezbędne: Umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego.
– Funkcjonalne/preferencyjne: Umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji użytkownika.
– Analityczne i wydajnościowe: Gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
– Marketingowe, reklamowe i społecznościowe: Zbierające informacje o użytkownikach w celu wyświetlania reklam, ich personalizacji oraz prowadzenia działań marketingowych.

9.4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w różnych celach, takich jak identyfikacja użytkowników jako zalogowanych, zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka, dostosowywanie zawartości strony do preferencji użytkownika, prowadzenie anonimowych statystyk korzystania ze strony oraz wyświetlanie i renderowanie reklam.

9.5. Użytkownik może sprawdzić, jakie pliki cookies są wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego w danym momencie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub narzędzi dostępnych online. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies, ale użytkownik może zmienić te ustawienia w celu ograniczenia lub wyłączenia zapisywania plików cookies.

9.6. Administrator może również korzystać z usług Google Analytics do analizowania ruchu w Sklepie Internetowym. Dane zbierane przez te usługi są przetwarzane w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym i analizie ruchu.

9.7. Osoba odwiedzająca Sklep Internetowy może zablokować udostępnianie informacji o swojej aktywności na stronie dla Google Analytics poprzez instalację odpowiedniego dodatku do przeglądarki udostępnianego przez Google Ireland Ltd.Pełne informacje na temat zasad przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy przez Google Ireland Ltd. znajdują się w polityce prywatności usług Google.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie internetowej sklepu.

11. Kontakt

11.1. W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą adresu e-mail: kontakt@trece-store.com